فرم همکاری با سروش

مشخصات فردی


نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
صادره
شماره شناسنامه
کد ملی
دین
مذهب
جنسیت
وضعیت تاهل
نشانی محل سکونت

مشخصات تحصیلی


رشته تحصیلی

رزومه


سوابق کاری
نام محل کار
حقوق دریافتی
علت ترک شغل
نام محل کار
حقوق دریافتی
علت ترک شغل
نام محل کار
حقوق دریافتی
علت ترک شغل

در چه دپارتمان های مایل به همکاری هستید؟مهارت ها

ارسال رزومه


فایل رزومه باید شامل سوابق تحصیلی ، سوابق شغلی ، تسلط بر زبان‌های خارجی و دوره های آموزشی مختلف نیز باشد