گروه ایده پردازی سروش زیما

 

اندیشیدن برای متفاوت بودن ، متفاوت بودن برای دیده شدن ، دیده شدن برای به یاد ماندن و یه یاد ماندن برای ماندگار شدن

ایده‌های بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می‌شوند. در سروش زیما هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف‌نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. این ایده‌ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدۀ سروش زیما توسعه پیدا می‌کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده‌های بدیعی توسعه می‌یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه های مختلف داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام‌های جذاب، گیرا و قابل درک است.

فرایند ایده پردازی در اتاق فکر و ایده با درک دقیق اهداف راهبردی شرکت و نیز درک مزیت یا منفعت کلیدی برند یا محصول (خدمت/کالا) شروع می‌شود. طی چند جلسه طوفان فکری، ایده هایی شکل می‌گیرند که قالب پیام های جذاب و قابل درک تبلیغاتی را شکل می‌دهند. بدون شک این مرحله یکی از سخت ترین و چالشی ترین مراحل در یک فرایند تبلیغاتی و اطلاع ‌رسانی محسوب می‌شود که کیفیت و اثر بخشی نهایی فرایند را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، دقت و حساسیت در این مرحله، شاه کلید موفقیت طرح تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی شما محسوب می‌شود.

اتاق فکر و ایده‌ی پردازی سروش زیما بهترین تکنیک های ایده یابی را به‌کار می‌گیرد تا بهترین و متناسب ترین ایده کشف و توسعه داده شده و مسیر برای طراحی و تدوین برنامه یکپارچه بازاریابی و تبلیغاتی هموار گردد. استراتژی پیام و استراتژی رسانه، براساس این ایده های اصلی و بنیادی تنظیم شده و آماده اجرا می‌شوند.

 

خدمات -> تبلیغات -> مشاوره -> ایده پردازی