سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی- بخش دوم
18 سپتامبر 2016
سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی- بخش چهارم
18 سپتامبر 2016
Show all

کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، بدون نیاز به دانش تخصصی می توانند از این روش تبلیغاتی، به نحو احسن و موثر استفاده کنند. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن،جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سامانه سروش شوید و با ثبت نام و عضویت در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید. در اینجا با بخش هایی از سامانه پیامکی سروش و انواع ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق این سامانه آشنا می شوید :

ارسال به دفترچه تلفن در سامانه پیامکی سروش

در سامانه پیامکی سروش، ارﺳﺎل ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔـﻦ ،اﻣﮑـﺎن ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاﮔﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮ ده اﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 در ﺻﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ،ﮔـﺮوه ﻫـﺎي دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔـﻦ ،ﻧـﺎم ﮔـﺮوه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﭘﻨـﻞ ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤـﻮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي اﺳـﻢ ﻫـﺮ ﮔـﺮوه، اﻋﻀـﺎ ﮔـﺮوه اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ را ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ.ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﺎدر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﯿﮏ دار ﮐﻨﯿﺪ و روي ﻋﻼﻣﺖ + ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔـﺮوه از ﮐـﺎدر ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ، ﻟﯿﺴـﺖ اﻋﻀـﺎ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮدﯾـﺪ را ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿـﺪ.در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﯿﮏ دار ﮐﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﯿﺴﺖ ارﺳﺎل ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

 ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ. دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﻪ و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در سامانه پیامکی سروش، ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70 ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ1: در سامانه پیامکی سروش در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 ﻧﮑﺘـﻪ 2 : در سامانه پیامکی سروش ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 

در سامانه پیامکی سروش ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ارﺳﺎل، روی ﮐﺎدر ﮐﻮﭼـﮏ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ که ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮا ي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗـﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 4 =