سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی- بخش سوم
18 سپتامبر 2016
سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش پنجم
27 سپتامبر 2016
Show all

کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، بدون نیاز به دانش تخصصی می توانند از این روش تبلیغاتی، به نحو احسن و موثر استفاده کنند. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن،جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سامانه سروش شوید و با ثبت نام و عضویت در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید. در اینجا با بخش هایی از سامانه پیامکی سروش و انواع ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق این سامانه آشنا می شوید :

ارسال به گروه در سامانه پیامکی سروش

ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه ، اﻣﮑـﺎن ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﮔـﺮوه ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤـﻮده اﯾـﺪ را ﺑـﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

1 : در سامانه پیامکی سروش، ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﮔـﺮوه، از ﮐـﺎدر اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮوه ﮔﯿﺮﻧـﺪه، ﻟﯿﺴـﺖ ﮔـﺮوه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﺧـﻞ ﭘﻨـﻞ وارد ﮐﺮدﯾـﺪ را ﻣﺸـﺎهده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺳﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﮐـﺎدر ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي دﺳـﺘﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺷـﻤﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺗﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

2 :  ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در سامانه پیامکی سروش، ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ، ﺷـﺎﻣﻞ 70ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

3 :  در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺠﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎ ن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻣﺠـﺪد ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

4 : ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎ ل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر درﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪاد ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

5 : در سامانه پیامکی سروش ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ارﺳﺎل، روی ﮐﺎدر ﮐﻮﭼـﮏ کلیک ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗـان را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 6 : ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل، ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ، ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 7 : در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + سیزده =