سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی- بخش چهارم
18 سپتامبر 2016
سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش ششم
27 سپتامبر 2016
Show all

ارﺳﺎل پیامک از طریق بارگذاری ﻓﺎﯾﻞ در سامانه پیامکی سروش

کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، بدون نیاز به دانش تخصصی می توانند از این روش تبلیغاتی به نحو احسن و موثر استفاده کنند. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن، جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سامانه سروش شوید و با ثبت نام و عضویت در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید. در اینجا با بخش هایی از سامانه پیامکی سروش و انواع ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق این سامانه آشنا می شوید :

ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾـﻞ در سامانه پیامکی سروش ﺑـﺮاي زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎ ي ﺧـﻮد را در ﻓﺎﯾـﻞ وارد ﮐﺮدﯾـﺪ اﻣـﺎ در دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔﻦ ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮدﯾﺪ .در سامانه پیامکی سروش برای ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾﻞ روي اوﻟﯿﻦ ﮐﺎدر اﻓﺰودن ﻓﺎﯾـﻞ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﮐـﺎدر ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻓﺎﯾـﻞ ، از ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺎﯾـﻞ، ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾـﺪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ و در آﺧـﺮ روي ارﺳـﺎل ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻤﺎره ﻏﯿـﺮﺗﮑﺮاري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾـﻞ، ﻣـﺘﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ. دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در سامانه پیامکی سروش ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70 ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل، 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ. درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿ ﮑـﻪ روي اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻧﺪارﯾـﺪ و ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.در سامانه پیامکی سروش ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر درﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد که ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

در سامانه پیامکی سروش ﺑــﺮاي ﺗﻨﻈــﯿﻢ زﻣــﺎن ارﺳــﺎل، روي ﮐــﺎدر ﮐﻮﭼــﮏ ﮐﻠﯿــﮏ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ و ﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﺮاي ﺷــﻤﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ داده ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮن رو اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ که ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻌـﺪ از ظهر ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل، ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل، ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

“از ایده تا ایده آل” با سروش زیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =