سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش پنجم
27 سپتامبر 2016
سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش هفتم
27 سپتامبر 2016
Show all

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش ششم

مسابقه پیامکی در سامانه پیامکی سروش

کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای پیامک در برابر دیگر ابزارهای تبلیغاتی، بدون نیاز به دانش تخصصی می توانند از این روش تبلیغاتی به نحو احسن و موثر استفاده کنند. سامانه پیامکی سروش دارای امکاناتی ازجمله ارسال از طریق دفترچه تلفن، جنسیت و همچنین از طریق کدپستی میباشد. فقط کافیست از کاربران سامانه سروش شوید و با ثبت نام و عضویت در سامانه از مزایا و امکانات آن بهره مند شوید. در اینجا با بخش هایی از سامانه پیامکی سروش و انواع ارسال پیام های صوتی و متنی از طریق این سامانه آشنا می شوید :

یکی از کاربردهایی که سامانه پیامکی سروش دارد؛ توانایی ایجاد  مسابقه پیامکی می باشد.در سامانه پیامکی سروش در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ وارد ﮐنید. سپس در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﮐـﺮدن زﻣـﺎن ارﺳـﺎل، زمانی که ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ در ﯾـﮏ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﺎص ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ روي ﮐـﺎدر ﻧـﺎرﻧﺠﯽ رﻧـﮓ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ تا ﻓﯿﻠـﺪ ﺷـﺮوع و اﺗﻤـﺎم ارﺳـﺎل ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزه زمانی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

سپس روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﯾﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف میوه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺮﯾﺪ. زمانی که  ﺷﻤﺎ ﻋﻨـﻮاﻧﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ، ﺑـﺮاي ﻫـﺮ آﯾـﺘﻢ در ﺟـﺪول 4 ﺗـﺎ آﯾﮑـﻮن ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽﺷﻮد.ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ : در سامانه پیامکی سروش، زمانی که ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻤﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻗﺮﻋـﻪ ﮐﺸـﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ ﺑـﺮاي این کار روي آﯾﮑﻮن ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎدري ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ آرا ، ﺗﻌـﺪاد آراي ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ.

در سامانه پیامکی سروش، در ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮﻧــﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺗﻌـﺪادي ﮐــﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈــﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ و ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ از ﻣﯿــﺎن ﺗﻌـﺪاد آراي ﻣﺠــﺎز ﺑﺮﻧـﺪه ﺷــﻮﻧﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و روي ﮐﺎدر ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﻧـﺪوم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در سامانه پیامکی سروش، ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺮوﯾـﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﮐـﺎدر ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺮ اي ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد، در ﮐـﺎدر اول ﮔﺰﯾﻨــﻪ ، ﻋﻨـﻮان ﮔﺰﯾﻨــﻪ را وارد ﻣـﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ، در ﮐــﺎدر ﮐﻠﯿـﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﮐﻠﯿـﺪي ﮐــﻪ ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑــﺮاي ﺷـﻤﺎ ارﺳــﺎل ﮐﻨــﺪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﺎدر ﻣﺘﻦ ارﺳﺎل، ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮاي ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺬﮐﻮر 3 ﺗـﺎ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮد ، ﺳـﺒﺰ (ﮔﺰﯾﻨـﻪ 1) ، ﻗﺮﻣـﺰ ( ﮔﺰﯾﻨـﻪ 2)، آﺑـﯽ (ﮔﺰﯾﻨـﻪ 3)

ﻣﺜﻼ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺒﺰ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﺪ واژه 1 و ﻣـﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺦ (ﻧﻤـﺎد ﻣﺼـﺮف کافی ) را ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻘﯿـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را در سامانه پیامکی سروش، ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﮔﺰﯾ ﻨـﻪ را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ ، ﮔﺰﯾﻨـﻪ اي را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﻮاب ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ ﺗﯿـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 (ﺳﺒﺰ) ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﺟﺪوﻟﯽ: در سامانه پیامکی سروش، این گزینه برای این است که ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ که ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

“از ایده تا ایده آل” با سروش زیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 9 =