اتاق فکری برندینگ مجموعه سروش زیما

 

اندیشیدن برای متفاوت بودن ، متفاوت بودن برای دیده شدن ، دیده شدن برای به یاد ماندن و یه یاد ماندن برای ماندگار شدن

از دید متخصصین سروش زیما ایده‌های بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می‌شوند. در سروش زیما هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف‌نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده‌های خلاق شکل می‌گیرد. این ایده‌ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدۀ سروش زیما توسعه پیدا می‌کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتری، ایده‌های بدیعی توسعه می‌یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه های مختلف داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتری به پیام‌های جذاب، گیرا و قابل درک است.

 

برندینگ ->‌مشاوره -> اتاق فکر و ایده پردازی