هزاران نهاد، سازمان و موسسه دولتي ، نيمه دولتي و خصوصي و نيز شرکت‌هاي سهامي عام و خاص تا‌کنون به مجموعه مشتريان سامانه هوشمند ارتباطي شرکت سروش زیما پيوسته‌اند، که خوشبختانه شرکت سروش زیما توانسته رضايت کليه اين عزيزان را بدست آورد.