“کیفیت رنگ رنگین کمان، بیانگر قدرت باران ماقبلش است!”


01
 
02

04
 
03

06
 
05

 
07