کاتالوگ به دلیل بر خوردار بودن از فضای بیشتر برای ارائه اطلاعات سفارش دهنده می تواند شامل اطلاعات ریزتری نسبت به بروشور باشد.

کاتالوگ یعنی کالانما، یعنی دفتر راهنمای کالاها و فعالیت ها و مشاغل مختلف یعنی فهرست نامه و صورت کالاها و خدمات یعنی اطلاعات ارائه شده جزئی و ریزتر و حاوی شرح کاتالوگ مختصات و ظرایف موضوع و کالاهای مورد نظر، کاتالوگ در واقع راهنمای کالا و کالانامه محسوب می شود و حاوی فهرست کالاهای تولیدی توسط یک موسسه و کارخانه است و می تواند حاوی معرفی مشاغل و موسسه های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

کاتالوگ ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

  1. تبلیغاتی: وظیفه آن معرفی وترویج اهداف سازمان یا کارخانه سفارش دهنده است.

  2. اطلاع رسانی: راهنما و مشخصات و شرایط استفاده از اماکن، کالایا خد مات ارائه شده است.


 
01
5
03
 
 

 

 

 از ویژگی های کاتالوگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ –  قابل حمل بودن و مطالعه آن در زمان فراغت
۲ –  خلاصه گویی و پرهیز از هر نوع افراط در توضیح بیشتر موارد درج شده در کاتالوگ
۳ –  ارتباط برقرار کردن بدون واسطه با مخاطب
۴ – ترکیب تصویر با متن در جهت شناخت بیشتر مخاطب
۵ – به جهت فرصت مناسب برای مطالعه داشتن، انتخاب دقیق و سنجیده را برای مخاطب مهیا می کند
۶ – کاتالوگ ها به جهت انتقال اطلاعات و موارد ذکر شده در بالا نسبت به پوستر و تراکت فراتر و سنجیده تر عمل می کند