اتاق فکری کمپین سروش

 
1

ويژگيهاي عمده اتاق فكر

- سروش زیما اعتقاد دارد خلق ايده هاي مناسب براي حل مسايل و تلاش براي رساندن پيام هاي خود به مخاطبين - فعاليتهاي آانون تفكر بايد معطوف به مسائل روز جامعه باشد - اين آانون ها سياست ساز هستند نه سياستگذار ودرگير مسائل تشريفاتي واجرايي نبايد بشوند .

 
1

موانع اتاق فكر

نداشتن وقت آزاد براي فكر آردن درباره ي ايده نو دست به دست گرداندن پيشنهادهاي جديد و فقدان سيستم پيشنهادهاي بي نام عدم اطمينان از سرقت ايده ها عدم آگاهي از معيارهاي ارزيابي ايده هاي نو نا آگاهي آارآنان نسبت به توقع و انتظار مديريت از خلاقيت تك تك افراد انزواي مديريت ارشد دسترسي نداشتن به اطلاعات موثق، شفاف ، مرتبط و به موقع تعارض وتنش ونارضايتي آارآنان چاره جويي هاي آوتاه مدت

 

کمپین تبلیغاتی -> مشاوره -> اتاق فکر