27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش دوازدهم

ارسال به کدپستی در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر و بازخورد بالای […]
27 سپتامبر 2016

سبک های مختلف ارسال پیام های صوتی و متنی-بخش پنجم

ارﺳﺎل پیامک از طریق بارگذاری ﻓﺎﯾﻞ در سامانه پیامکی سروش کارشناسان واحد سامانه پیامکی سروش تصریح دارند، فعالان حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی، باتوجه به تاثیر […]